چاقی و بیماری ها

چاقی و بیماری ها

الگوهای ذخیره ی چربی:

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ذﺧﯿﺮه ي ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وراﺛﺖ ﺑﻮده و درﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ذﺧﯿﺮه ي ﭼﺮﺑﯽ دو ﻧﻮع اﺻﻠﯽ دارد: ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺗﻨﻪ اي – شکمی (ﭼﺎﻗﯽ ﺳﯿﺒﯽ ﺷﮑﻞ- آﻧﺪروﺋﯿﺪ) …

چاقی و اضافه وزن

چاقی و اضافه وزن

دلایل چاقی:

ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﺮوي ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و از ﺳﻮي …