TRXچیست؟

ورزش TRX با وزن بدن!

TRX یک ورزشی است که شما می توانید درهرجایی بدون محدودیت با وزن بدن خود انجام دهید. همچنین وسیله ای که با آن این ورزش انجام می شود نیز همان تی آر ایکس نام دارد که وسیله ای ورزشی و …