چاقی و بیماری ها

چاقی و بیماری ها

الگوهای ذخیره ی چربی:

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ذﺧﯿﺮه ي ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وراﺛﺖ ﺑﻮده و درﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ذﺧﯿﺮه ي ﭼﺮﺑﯽ دو ﻧﻮع اﺻﻠﯽ دارد: ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺗﻨﻪ اي – شکمی (ﭼﺎﻗﯽ ﺳﯿﺒﯽ ﺷﮑﻞ- آﻧﺪروﺋﯿﺪ) …