اصول کار تیمی

اصول کار تیمی ۱

اصول کار تيمی

تیم چیست؟

تیم عبارت است از دو یا چند عضو که برای رسیدن به اهداف دقیق و مشخصی با هم همکاری میکنند. از تفاوت های تیم و گروه موضوع رابطه بین آنها و هماکاری آنهاست، در تیم …