چاقی و بیماری ها

چاقی و بیماری ها

الگوهای ذخیره ی چربی:

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ذﺧﯿﺮه ي ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وراﺛﺖ ﺑﻮده و درﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ذﺧﯿﺮه ي ﭼﺮﺑﯽ دو ﻧﻮع اﺻﻠﯽ دارد: ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺗﻨﻪ اي – شکمی (ﭼﺎﻗﯽ ﺳﯿﺒﯽ ﺷﮑﻞ- آﻧﺪروﺋﯿﺪ) و چربی اضافه در ران ها و ﺑﺎﺳﻦ (ﭼﺎﻗﯽ گلابی ﺷﮑﻞ- ژﻧﻮﺋﯿﺪ). چربی آﻧﺪروﺋﯿﺪدرمردان شایع تر است. ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ در دوران ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

چاقی
نوع چاقی

 ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎقی:

ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ در ﻣﺮگ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺪﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺎﻗﯽ و اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ دﯾﮕﺮ ،ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه است.

ﭼﺎﻗﯽ ﺷﯿﻮع ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻋﻮارض ﻣﺘﺪاول ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿن
• دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ۲
• ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎلا
ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوقی
• سکته
• ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا
• ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮدي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔسی
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن
و…
ﺑﻌﻼوه ﭼﺎﻗﯽ ﻋﻮا رض ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ وﻋﻮارض ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوقی:

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت وزن در ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻧﻘﺶ دارد.۷۰-۶۰درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺮوﻧﺮي ﻗﻠﺐ ﻣﻨﺸﺎ رژﯾﻤﯽ دارﻧﺪ واﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﺳﻮم از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻨﮕﻬﺎم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ مستقل ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺴﺒﺖ دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮلین:

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ چاقی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ درﺟﻪ ﭼﺎﻗﯽ و ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪوﺟﻮد دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در اﻓﺮاد ﭼﺎق اﻣﺎ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼل در ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺣﺪود ۸۰ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ۲ ﭼﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن:

در اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺎق اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮐﺎف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد، ﻟﺬا ﯾﮏ ﮐﺎف ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رود. ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﯿﻦ ﭼﺎﻗﯽ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺑﯿﻤﺎری های ﮐﺒﺪی:

ﭼﺎﻗﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺒﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪي و ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

 

 ﺳﺮﻃﺎن:

ﭼﺎﻗﯽ در ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي راست روده ، روده ﺑﺰرگ ، ﻣﺮي ، ﮐﺒﺪ ، ﭘﺎﻧﮑﺮاس و ﭘﺮوﺳﺘﺎت و در زﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ،ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي ،رﺣﻢ ،سینه و ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬا ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪود ۱۴ درﺻﺪ ﻣﺮگ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮدان و ۲۰ درﺻﺪ در زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎری تنفسی:

ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎري از ﻣﺸﮑﻼت رﯾﻮي از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز، ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ، ذﺧﯿﺮه ﺑﺎزدﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ..
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﮕﯽ نفس ﺟﺰﺋﯽ از ﻋﻼﻣﺖ اﺿﺎﻓﻪ وزن در اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري رﯾﻮي ﻧﺪارﻧﺪ. ﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻔسی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.

 ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺻل:

ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آرﺗﺮوز ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺷﯿﻮع ﻧﻘﺮس ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﭼﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﮔﺮدن ،آرﻧﺞ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ و ﻣﺨﻤﺮ ﻧﯿﺰ در اﻓﺮاد ﭼﺎق اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

تو اراده کن و بخواه
کلاس چربی سوزیت با حالاورزش

مطالب زیر را حتما بخوانید

1 Comment

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *