ماساژ

ماساژ

اﻣﺮوزﻩ از ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ اهداف ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑه ﻮﻳﮋﻩ در درﻣﺎن دردهای ﻋﻀﻼنی و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺟﺎﻳگاه وﻳﮋﻩ ای رانسبت ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی درﻣﺎنی ﺑﻪ خود اختصاص دادﻩ اﺳﺖ و همچنین در ﺗﻮاﻥﺒﺨﺸﯽ و ﺑﺎزﺗﻮانی ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ خاصی به کار ﻣﯽ رود.

گذشته ماساژ

ﺑﺎ ﺳﻴﺮی در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﺎژ در ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ و ﺑﺎ فرهنگ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮدﻩ و ﺷﺎﻳﺪ دلیل رواج ﺁن ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ﺁن نزد ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮلوژﻳﮑﯽ و درﻣﺎنیﻣﺎﺳﺎژ ﺁﮔﺎهی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ازﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدند، ﻣﺜﻼ ” در ضرب‌دیدگی‌ها اولین اﻗﺪام آنها ﺗﮑﺎن دادن و ﻳﺎ مالش ﻋﻀﻮ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در ِﻣﻴﺎن ﻣﻠﻞ و اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺳﻴﻊ ﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎدﻩ می‌کردند ﻣﯽ‌ﺗﻮان ازﻣﺼﺮﻳﻬﺎ، اﻳﺮانیان، یونانیان، ﭼﻴﻨﯽ ها و ژاﭘﻨﯽ ها نام ﺑﺮد وهمینطور از ﺑﻴﻦ دانشمندان و اﻃﺒﺎء ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻴﮑﻬﺎی ﻣﺎﺳﺎژاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدند ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻘﺮاط و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻴﻨﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .

ﺑﻘﺮاط ﺑﻪ نتایج ﺳﻮدﻣﻨﺪ مالش و ﻣﺎﺳﺎژ در ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺑﺎزﮔﺮداندن نیروی ﻋﻀﻼنی اﻓﺮاد ناتوان ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ ازﻋﻮارض ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﻋﻀﻼنی از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ نمود.

تعریف ماساژ

ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎﺳﺎژاز ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ یونانی ﺑﻪ نام Massein ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی مالیدن اﺳﺖ. ولی به طور ﮐﻠﯽ، ﻣﺎﺳﺎژ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻳﮏ ﺳﺮی ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﻈﻢ، ﻣﺮﺗﺐ و اﺻﻮلی ﮐﻪ روی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراهداف خاصی به کار می‌رود.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺳﺎژﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻳﮏ ﺳﺮی ﺣﺮﮐﺎت و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی دﺳﺘﯽ اصی ﺑﻄﻮرﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ عصبی، ﻋﻀﻼنی، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش خون به کار ﻣﯽ‌رود.

فواید ماساژ

۱- ﭘﻮﺳﺖ

ﻣﺎﺳﺎژ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮﺷﺪن ﮔﺮدش خون ونیز ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺠﺎری ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در نتیجه ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻗﺸﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد. همچنین ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮاوش ﺁن ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮم ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ همین ﺳﺒﺐ خاصیت اﻻﺳﺘﻴﮑﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در نتیجه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهش درد ناشی از ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ هم ﺷﺪﻩ و نهایتا اﻳﻨﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻓﻊ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑولیکی و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻴﻬﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

۲- خون

ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ماﺳﺎژ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ خون و لنف از اندام‌ها و ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هدف ﻓﻮق ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ خون ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺳﺎژ از اندام ها ﺑﻄﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺪن ﻳﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ در هنگام انجام دادن ﻣﺎﺳﺎژ روی ﻣﻮﻳﺮگ‌ها و ﻋﺮوق خونی ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﺷﻮد و همین ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮاد و خون از ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و در نتیجه از ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮاد زاﻳﺪ همراه ﺑﺎ خون و لنف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی به عمل ﻣﯽ ﺁﻳﺪ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ روی بافت‌ها وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر رﻓﻠﮑﺴﯽ ﻣﻮﻳﺮﮔﻬﺎ اﺗﺴﺎع ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪار خونی ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ مبادله ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

۳- عضلات

ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد خاصیت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺎرهای ﻋﻀﻼنیﺷﺪﻩ، ﺑﻪ انقباضﻋﻀﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وکاهش ﺁﺗﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼت را به همراه دارد و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ می‌گردد.

همچنین ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﻳﺎن اﮐﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎء و نیز ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ در ﻓﻴﺒﺮهﺎی ﻋﻀﻼنی شده و نیز ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮای ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ناشی از خستگی ﻋﻀﻼت ﻣﯽﺷﻮد .

در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﺳﺎژ در ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ﺗﻮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻋﻀﻼت خسته ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻀﻼت را ﺑﻪ حالت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداند . همچنین ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدش خون ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی اﻃﺮاف آن ها ﺷﺪﻩ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺟﺬب ﺗﺮاوﺷﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ (ﺳﻴﻨﻮﻳﺎل ﻣﺎﻳﻊ ) ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﻔﺼﻠﯽ ولیگامنت های ﻣﻔﺎﺻﻞ و نیز ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺤﺮک ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﺑﻪ همراه دارد.

۴- کاهش درد

ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ ﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺎﺳﺎژ ﮐﺎهش درد ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﻣﺎﺳﺎژ از یک طرف ﺑﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف نمودن ﻣﻮاد زاﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎهﺶ درد و ناراحتی ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﻳﻌﻨﯽ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮدش خونﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺎ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼنی را ﮐﺎهش ﻣﯽ دهد) وازﻃﺮف دﻳﮕﺮﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺁﺳﺘﺎنه درد ﮔﻴﺮنده‌های ﻋﺼﺒﯽ می ﺷﻮد زﻳﺮا ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎﺳﺎژرا ﺑﺼﻮرت ﻣﻼﻳﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﻢ و به تدریج ﺑﺮ ﺷﺪت ﺣﺮﮐﺎت ﺁن اﺿﺎﻓﻪ نماییم اﻣﮑﺎن دارد در نتیجه اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻴﺮنده های درد ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺁﺳﺘﺎنه درد ﺑﺎﻻ رود.

۵- ﺗﺄﺛﻴﺮات روﺣﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ و هیجان های ناشی از زندگی روزﻣﺮﻩ ﮐﻪ ﻳﮏ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ، ﻋﻀﻼت خسنه و ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮند و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ و ﺁرام ودراز ﮐﺸﻴﺪن ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ راﺣﺖ و برخورد ﻣﻼﻳﻢ و ﺁرام همگی ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺁراﻣﺶ در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮند و همچنین  ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ درد و ناراﺣﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد ﺗﺄﺛﻴﺮ بسیار ﻣﻬﻤﯽ ازنظرروﺣﯽ و روانی ﺑه ﺠﺎی ﻣﯽﮔﺬارد .

حس میکنی ماساژ لازمی؟! نه؟
چطوره هم استخر بری هم ماساژ؟!
مجموعه مورد نظرتو با یک کلیک انتخاب کن

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *